134f/. %/jp VcJL BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. t van leve i manufac- Linoleum t den hee iier voor izen. van B.en stroom- s. nbrengen perceel specteur ent rap- e plaats kas en anger in ststelling r het ver Mei 1938 a Broek staald in achter vernemen 1orden rijven va ui irt j.1. iet be ien handel i de ten afge- papier .eeft ziek hij zijn n hinder, vindt. besloten wordt den heer L.J.Hasch voor 1939 als leve rancier voor manufacturen aan te wijzen. X 1t 2^5/ir. [besloten wordt aan de P.U.B.it. mede te deelen, dat het \j> college zich niet wil binden en zich het recht voorbe- Jaoudt om verandering in de verlichting aan te brengen, indien het zulks gewenscht acht. d ■Besloten wordt vergunning te verleenen, mits de afmetin- 1? gen van het bord worden teruggebracht tot 2 bij 3 meter. [Hiervan is kennisgenomen. besloten wordt den zelfden aanslag in het vergunnings- recht op te leggen als in het jaar 1937/193Ö» behoudens de uitzonderingen, voorgesteld door den schatter van het vergunningsrecht. V Besloten wordt geen bijdrage in te vorderen. Het College heeft van dit schrijven kennis genomen. Besloten wordt mede te deelen dat een verklaring van den huisarts wordt ingewacht. 111.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 204