Volg num mer Afzender of voorsteller 365 366 36 7 368 369 370 371 Datum R.Vree,Kerkpad L.L.12,Soest Ged.Staten van Utrecht Gir.Gem.werken Insp.v/h Lager Ond erwi/d In sp Amersfoort -U i rGem. w er ken Uest.R.i-, Bewaar school te 3'berg Afd.Baarn en Omstr Led.3ond v.Hotel- hof fiehuis-en -Keg tauranthouders en 31ij ters Korte inhoud verzoekt belast te mogen worden met d geheele distributie van levensmiddele aan werkloozen, wanneer hij voor eigeili rekening een winkel opgericht zal heb ben. doen toekomen de goedkeuring van den Linister van Sociale Laken met betrek king tot het tewerkstellen van jonge werkloozen in de plantsoenen in het jaar 1933» bericht omtrent de aanvrage van G.Spe om huur van grond aan den Plasweg kad bekend als sectie L no.1847 en groot ongeveer 1229 ^2. Voorts wordt er de aandacht op gevestigd, dat op het ter rein door de bewoners van het perceel Plasweg 40 eenige betonpalen voor een drooglijn zijn geplaatst. Geadviseerd wordt den bewoner aan te schrijven de palen op korten termijn te verwijdere: geeft in overweging de toelating van leerlingen uit Leist op de scholen in Soest en die van leerlingen uit Soest op scholen in Seist wederzijds te re gelen. bericht omtrent de bestemming volgens het uitbreidingsplan van het terrein, bekend als sectie H no.57^1 en 57°7» hetwelk de vereeniging Soestdijk in huur gevraagd heeft als speelplaats. Gewezen wordt op de mogelijkheid om hei terrein aan den Merelweg als speelplaat te gebruiken, hetgeen niet in strijd mi het uitbreidingsplan zou zijn. zendt jaarverslag in over het tijdvak 1 i^aart 1937 Vm 28 i'ebruari 1938 en vraagt een subsidie voor het jaar 193^1 verzoekt afschaffing c.q.vermindering van de personeele belasting naar den grondslag biljarten. Beslo ling beslo desbe 'I, •ftl'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 205