vsiA/. BESLISSING den met d nsmiddelei voor eige t zal heb van den et betrek an jonge in het van U.Spe isweg, kad en groot it er de o het ter t perceel voor een idvi seerd rijven de jrwi jderen iing van jholen in ïit Soest Ls te re- besloten wordt geen verandering in de bestaande rege- ling te brengen. Afdeeling j 3 Aanmerki en No. ngen volgens terrein, in 5707» .ijk in .plaats, te id om het speelplaat l strijd d 1. tijdvak 1938 en jaar 1938 lindering laar den besloten wordt zoo noodig tijdig verhooging van den desbetreffenden post van f.50ü«aan te vragen. At 7/ besloten wordt dit stuk grond voorloopig tot 1 Januari 1939 aan C.Spek in huur aan te bieden tegen een huur- som van f,4.5Ü» levens moet de bewoner van het perceel blasweg 40 worden aangeschreven de betonpalen, aldaar wederrechtelijk aangebracht, te verwijderen. |7 Jji, 14' AiS. Besloten wordt aan Burgemeester en Jethouders van Seist te berichten dat het college zich met een wederzijdsche regeling kan vereenigen. JL- Besloten wordt uitvoering te geven aan het rapport van cJji- den directeur van Gemeentewerken. Besloten wordt den Baad voor te stellen afwijzend op het verzoek te beschikken op grond van de omstandig heid dat van hoogerhand bezwaar wordt gemaakt tegen toekenning van een dergelijke subsidie. V besloten wordt den Baad voor te stellen afwijzend op h dit verzoek te beschikken, op grond van de omstandig- 4 heid, dat de Kroon goedkeuring aan een dergelijk be- /fa -Te sluit zal onthouden. V >IJL. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 206