35 ü3* Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer Ar j .JKL.huld.er direc teur van de h.V. irnh. .'ater leiding- maatschappij Baarn komt op uitnoodiging van het College in de vergadering. Je Voorzitter deelt mede, dat het de "bedoeling is een "bespreking te houden omtrent de voor deze gemeente gelden de waterleidingtarieven, welke tarie ven zoowel door het college als door de ingezetenen, blijkens in de cou ranten ingezonden stukken, te hoog worden geacht. Spreker geeft hierna het woord aan Wethouder basille. Wethouder Casille deelt mede, dat het College na ingesteld onderzoek tot de conclusie is gekomen, dat de waterleij- dingtarieven te Soest veel te hoog zijn in vergelijking tot die in omlig gende gemeenten. Spreker verstrekt de volgende gegevens: Soest abonnement f.17.60 voor n9T9sH 9b 32 J*£3> verder 55 cent per M3. abonnement f.10.voor 25 M3'. abonnement f.15*25 voor 4O IQ. abonnement f.21.65 voor 60 M3. i>e Bilt abonnement f.14.-- voor 4O 113 abonnement f.25*20 voor 72 abonnement f.10.voor 36)2 M3. abonnement f.25*voor 111 M3. abonnement f.10.50 voor abonnement f.14.-- voor 50 M3. abonnement f.26.voor 100 113. ie heer huider wijst erop, dat het waterverbruik in de gemeente Soest ongelooflijk klein is en dat het uit dien hoofde niet mogelijk is de ta rieven te verlagen. Wethouder de Bruijn deelt mede, dat d tarieven zoo hoog zijn, dat de aange slotenen zoo weinig mogelijk water af nemen. Wanneer ze boven hun abonnemenft zijn, moeten zij 55 cent per 1-3 beta len. Deze prijs is veel te hoog. I>e heer huider zet uitvoering uiteen, dat de kaatschappij reeds alle moge lijke mi'ddelen heeft beraaird om de toename van het waterverbruik te be vorderen. Je daartoe gedane pogingen Seist Amersfoort

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 211