Gollege t het de te houden e gelden- ke tarie- als door ie cou- e hoog hierna 11e. dat het 3k tot de waterlei s hoog in omlig' strekt de 30 voor cent per •- voor 5 voor 5 voor - voor >0 voor - voor - voor jO voor - voor - voor it het Soest het uit de ta- ie, dat dlf Le aange- water af1 ibonnement M3 beta- >og. uiteen, .e moge- om de te be togingen zi.in BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen zijn evenwel niet gelukt. Vergelijking der prijzen in andere gemeenten acht Spreker altijd eenigszins moei lijk, aangezien men met verschillende factoren rekeniitg moet houden, Hoo is het aantal aangeslotenen te Soest in vergelijking tot de But 20 lager. Hooals Sprekeij' reeds gezegd heeft, wordt in Soest weinig water afge nomen, terwijl in de gemeente Seist een enorm groot waterverbruik is. Wethouder Gasille wijst er op dat in Soest veel men- schen wonen met beperkte inkomens en dan is een be drag van f.0,55 Per ^3 vsater voor die menschen veel te hoog. Spreker dringt met klem aan op een verlaging der tarieven. De heer Mulder wijst op de nadeelige exploitatie te Soest. Ket buizennet bedraagt 53 j£.k.waarop slechts 3OOO aansluitingen zijn. .Lethouder de Bruijn merkt op, dat de inwoners zich terji opzichte van de tarieven spiegelen aan andere gemeen ten, alwaar de tarieven, zooals Wethouder Gasille heeft uiteengezet, belangrijk lager zijn. -Je menscheh schrikken voor betaling van een bedrag van 55 cent per L3« Juist door dat hooge bedrag, is het waterverbruik gering. Je heer mulder zegt dat de Waterleiding ky eenige jaren geleden bij wijze van proef, voor het verbruik boven het jaarminimum van 32 M.3 een belangrijk lager tarief in rekening heeft gebracht, net is echter gebleken, dat daardoor geen meerder verbruik is ontstaan, zoo dat met die proef toen opgehouden is. Lethouder Gasille zegt dat hem van die proef niets bekend was. het staat bij Spreker vast dat, wanneer voor die proef eenige reclame was gemaakt, en daarover gesproken was in de openbare raadsvergadering, het waterverbruik stellig zou zijn toegenomen. Sjppeker dringt nogmaals op verlaging der tarieven aan. Je Ge meente zal alsdan ook de noodige publicatie aan die verlaging geven. Ge Voorzitter wijst ook nog eens op de campagne, welke in de pers wordt gevoerd, ten aanzien van de waterlei ding-tarieven. rethouder de Bruijn blijft van oordeel, dat de men schen er van schrikken om water te verbruiken in ver band met den hoogen prijs. Je heer Mulder wijst op de nadeelige exploitatie van iet buizennet in de gemeente ->oest. Je pompkosten zijn voor Soest ook zeer hoog. Je Voorzitter dringt erop aan, dat eens een proef wordt genomen met een lager aanvangstarief. hoowel voor de Vaterleiding Maatschappij als voor de gemeentè tegenover hare ingezetenen, is de thans geldende rege ling onbevredigend. Men moet zoeken naar een mogelij k-L heid om uit de impasse te komen. wethouder Gasille betoogt dat de prijs van het jaar minimum van 32 M3 te hoog is. Het is dringend noodig, dat een billijker regeling tot stand wordt gebracht. Het Gemeentebestuur zal dan trachten het gebruik te stimuleeren. Be I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 212