■m* Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 373 374 375 376 377 378 379 A.Bierman, Kuin- iertstraat 27, Am sterdam J.T.M.de Veer, van Lenneplaan 35a e.a Soest Directeur van Ge meentewerken. Commissie van toe zicht op de Arbeid^ beurs te Soest. Bewoners van Kerk- dwarsstraat en Olij eweg Directeur van Ge meentewerken hoofdcommissie, in gesteld door C.L.V .A. vraagt ontheffing van de bebouwings- eischen voor perceel sectie A.no. 1790 en 2200, gelegen aan de Burg. Grothestraatzulks ten behoeve van den bouw van een bioscoop-theater. verzoeken aanbrenging van een straat lamp aan de Van Lenneplaan. De Directeur van Gemeentewerken advi seert adressanten te berichten, dat bij de eerstvolgende uitbreiding van het lichtnet met hunne belangen reke ning zal worden gehouden. adviseert niet tot verkoop over te gaan van den aan den Lange Brinkweg gelegen, bij H.Voskuilen tot 1 Janua ri 1938 in erfpacht geweest zijnden grond, waarvoor door makelaar Easch een bod van /.1400,= wordt gedaan. zendt overeenkomstig art11 der Ver ordening op den dienst het verslag van den toestand en de verrichtingen van de arbeidsbeurs, over 1937 in. verzoeken aanbrenging van een licht punt ter plaatse, alwaar de Kerkdwar straat en ülijkeweg samenkomen. De Directeur van Gemeentewerken advi seert adressanten te berichten, dat hun wenschen bij de plannen inzake de eerstvolgende uitbreiding der straat verlichting aan een nader onderzoek zullen worden onderworpen. vraagt machtiging tot het opnieuw doen inbinden van eenige registers van het kadaster. De daaraan verbon den kosten bedragen ƒ.16,12. vraagt te mogen beschikken over ver sieringsraat erieel teneinde het ter rein der L.V.A.te versieren. Voorts wordt op 1 en 2 Juli a.s. de beschik king gevraagd over de transportabele muziektent te Doesterberg. De Directeur van Gemeentewerken breng hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 25 iüaart 1938, no.1317*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 215