U/33 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen uwmgs- no. Burg. ve van !ater i straat- :en advi- m, dat .ng van ;en reke- rer te ;inkweg Janua- ;ijnden Easch idaan ier Ver- ir slag ïhtingen )7 in. 1 licht- Lerkdwart - 1 een advi- m, dat ïzake de r straat- lerzoek neuw Lsters vexbon- /er ver iet ter- Voorts beschik- irtabele een bren; ohrijven Conform het advies van den .Directeur van Gemeente- ajx- werken wordt op het verzoek afwijzend beschikt. Adres- 'jA sant zal echter in overweging worden gegeven in nader K overleg te treden met den Inspecteur van Bouw- en Wo ningtoezicht teneinde te overwegen een gewijzigd plan voor dit perceel te kunnen indienen. Adressanten zal worden medegedeeld dat bij de eerst- VlaJtS. volgende uitbreiding van het lichtnet met hunne be- 4 taf, langen rekening zal worden gehouden. Besloten wordt het onderhavige perceel gronds niet te verkoopen. Op de aanbieding van makelaar Easch wordt mitsdien niet ingegaan. Van het verslag wordt kennisgenomen. Overeenkomstig ZJ-tLfé artikel 11 der Verordening zal dit verslag den Eaad in zijn eerstvolgende vergadering ter kennisneming worden aangeboden. Conform het advies van den Directeur van Gemeen tewer- A ojd ken zal adressanten worden medegedeeld, dat hun wen- schen bij de eerstvolgende plannen inzake uitbreiding der straatverlichting onderzocht zullen worden. V b'oLh -°e gevraagde machtiging wordt verleend. IA u.U Adressante zal worden medegedeeld, dat geen bezwaar toestaat tegen liet beschikbaar stellen van versieringsmateriaal, lA«/(ih -chter zal worden opgemerkt dat de aanwezige hoeveel-f V TM] heid daarvan niet groot is. Ten aanzien van het be- j schikbaar stellen van de muziektent wordt besloten j hierop gunstig te beschikken onder voorwaarde dat al le kosten verbonden aan het verplaatsen, weder opbou4 wen enz. geheel voor rekening van belanghebbende zijn.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 216