Volg num mer Afzender of voorstelier Datum Korte inhoud ^80 581 382 383 N.V. Eeraland en Gooi Chef van de afdeed ling financiën tejr secretarie Bestuur van Volks Onderwijs afd.Soest Secretaris gewestelij ke Commissie van advies van den diénst voor de kleine boe renbedrijven, Utrecht. informeert naar den grondprijs van het perceel 24 van het verkavelingsplan 't Hart, gelegen aan den Pelikaanweg. biedt aan een ontwerp van een verorde ning op de heffing van besmettelijke ziektengelden in deze gemeente. Gevraagd wordt of in art.4 lid 3 moet worden gelezen "burgemeester en wet- houders" of "gemeenteraad vraagt vergunning tot het plaatsen van borden met daarop bevestigde platen, nabij de openbare scholen, teneinde de aandacht te vestigen op de in deze ge meente gevestigde openbare scholen. De Directeur van Gemeentewerken brengt (advies uit bij rapport dd. 23 Maart 1938, no.1337. 'verzoekt te mogen vernemen welke de Iredenen zijn, dat de gemeente nog geen igebruik maakt van de mogelijkheid van 'tewerkstelling van kleine boeren op eigen bedrijf.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 217