/fa. IA $(j js van het .ngsplan ikaanweg. m verorde- .'tt elijke ite .id 3 moet en wet- .aatsen van i platen, ineinde de n deze ge- icholen •ken brengt Maart 'elke de i nog geen :heid van ieren op BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Het betreffende perceel gronds zal in koop worden aangeboden voor ƒ.2,50 per M2een en ander behou dens goedkeuring van de Gedeputeerde Staten dezer Provincie Het aangeboden ontwerp wordt goedgekeurd. In artike 4 van het aangeboden ontwerp zal moeten worden ge lezen "burgemeester en Wethouders Op het verzoek wordt gunstig beschikt. Omtrent de juiste plaatsing zal overleg dienen te worden ge pleegd met den directeur van Gemeentewerken. Besloten wordt bedoelde steunverleening ter hand te nemen. cM M' wyo. \iJd. V jroH

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 218