Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 18 Afd .Financiën 19 Dir.der Stichting "Hoenderloote Apeldoorn 20 R.Nieuwenhuis 3raamweg 48,Soest 21 A.G.SpijkerSoest 22 23 Best.Voetbal-en Athletiekver.Sber^ Ged.Staten van Utrecht biedt ter vaststelling aan de opgaaf ingevolge art.12, eerste lid van het fin.verhoudingsbesluit van de jaar wedden van den burgemeester en den secretaris naar den toestand op 1 Ja nuari 19^8. verzoekt toestemming tot het houden eener collecte met gesloten en verze gelde bussen, alsmede middels den verkoop van een "Hoenderloobloempje op den 20en April a.s. verzoekt in aanmerking te mogen komen voor de benoeming in de ontstane va- oature van gemeenteveerraan. rerzoekt zijn naam te plaatsen op de .ijst van leveranciers, en wel voor .everantie en reparatie van uurwerken gouden en zilveren voorwerpen enz. )e Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrenjt :apport uit bij schrijven dd.6 Januari 9^8, no.965» rerzoekt de maand Januari 19J8 een ivond per week en wel den Dinsdagavond ;ebruik te mogen maken van het gymna stieklokaal te Soesterberg. jenden hun besluit dd .28 Dec.19^7 be- ireffende verdaging van de beslissing Inzake de begrooting dezer gemeente roor 19;J8 alsmede tot verleening van ie machtiging tot het doen van uitga- ren uit de posten, met uitzondering ran de volgnummers 3^9, 475, 562, 604 >38 en 655 en tot het innen van de Inkomsten, met uitzondering van die marvan de inning afhankelijk is van ïoogere goedkeuring, voorzoover deze log niet is verkregen. roorts deelen zij mede dat op grond ran de omstandigheid dat de begroo- ;ing niet dan met de raming van een ixtra-bijdrage uit het werkloosheids- subsidiefonds sluitend is kunnen wor- len gemaakt de mogelijkheid bestaat lat naderhand van regeeringswege be swaren tegen uitgaven zullen worden ;emaaktinverband waarmede in geen ;eval uitgaven mogen worden gedaan, geraamd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 21