Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 38 4 385 386 387 388 389 Be Voorzitter. Prof .Br .V?G.Bi 11e vis Smitt. .Accountantskantoor J.C.Dogger, Soest Afdeeling finan ciën. Centraal Verifica tiebureau. Bestuur der V/onin|g- bouwvereen."Coed Wonen" te Soest. heet den gemeentesecretaris J.G.A.Ba tenburg, die vier maanden wegsns ziel te afwezig is geweest, hartelijk wel kom in deze vergadering en spreekt den wensch uit dat de Secretaris spoo dig weer zijn werkzaamheden in vollen omvang zal kunnen hervatten. De Secre taris dankt den Voorzitter voor deze vriendelijke woorden en hoopt, dat hij zeer spoedig alle werkzaamheden zal kunnen verrichten om met het College in het belang der gemeente werkzaam tc zijn. Voorts richt de Voorzitter enke le woorden van waardeering tot den heer broot voor de waarneming van het secretariaat gedurende die maanden. De heer (kroot dankt hierna den Voor zitter en de beide Wethouders voor d< welwillendheid waarmede zij hem in de vervulling van die waarneming zijn te gemoet getreden. brengt verslag uit omtrent het onder zoek van Arie Vos en concludeert, dat er bij Vos geen afwijkingen bestaan, die hem belemmeren zijn werkzaamheden te verrichten. brengt rapport uit betreffende het onderzoek der boeken van J.J.Meurs oji wachtgeld gesteld technisch ambtenaar 1e klasse van gemeentewerken. verzoekt te mogem vernemen of het wachtgeld over de maand Haart 1938 aan den heer Meurs kan worden uitbe taald brengt rapport uit betreffende de plaats gehad hebbende contrfle van balans per 31 December 1938 en de Verlies- en winstrekening over 193^ van de W.V.Centrale Slachtplaats te Soest doet opgaaf van de samenstelling van het bestuur der woningbouwvereniging en vestigt er de aandacht op dat D. Lammertse thans, naast huurophaler, tevens bestuurder der vereeniging is zulks in verband met de bij de steun- verleening toegepaste korting van 0,96 per week op grond van de hem dooi de woningbouwvereeniging toegekende vergoeding van i.100,= per jaar. Van Brui, incli loor. monc Tot

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 221