-A Ls J.G.a.Ba wegens ziel "telijk wel- i spreekt "etaris spoe i in vollen in. Be beer? voor deze 1Ptdat hij iheden zal iet College werkzaam t itter enke- tot den ing van he maanden den Voor- ers voor de hem in de ing zijn te het onder- ud eert, da bestaan kzaamheden Afdeeiing S L I S S I N G en No. snde het •J.keurs o i ambtenaa en of het j' irt 19pb len uitbe- jnde de "61e van d$ en de >ver 19j>6 ilaats te illing van 'ereenigin$ p dat B. ophaler niging is de steun- ng van de hem do^i egekende .iaar Aanmerkingen Van het rapport wordt kennisgenomen. Wethouder de "Vfa-^. Bruijn zal zich in verbinding stellen met Vos voor het Sot/ indienen van een schriftelijk verzoek om in een andere loongroep te worden ingedeeld, waartoe hij reeds eerder mondeling den wensch te kennen heeft gegeven. Besloten wordt e ;n bedrag van ƒ.50,06 in te houden in-^V^ gevolge art.79 ambtenaren-reglements^./o(>v De Voorzitter kan zich met deze inhouding niet veree nigen. 'Dot uitbetaling wordt besloten. Van het rapport wordt kennis genoaen. Het College is van oordeel, dat een afschrijving der gebouwen van 2% te weinig is. vZjy esloten wordt mede te deelen, dat de benoeming van ••^a^iertse tot commissaris in strijd is met art. 15, uweede lid der statuten, en te verzoeken deze benoe ming zoo spoedig mogelijk ongedaan te maken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 222