-Hl»* Volg num mer 390 391 392 393 394 395 396 397 Afzender of voorsteller Maatschappelijk Hulpbetoon Directeur van Ge- meent ewerken Gasbedrijf der ge meente Zeist. De Voorzitter. Korte inhoud Wethouder van fi nanciën Maatschappelijk Hulpbetoon te Soest RG.Lommersebouvjr pastoor te Soest De Voorzitter. doet ter goedkeuring toekomen een exemplaar van het huishoudelijk regle ment der instelling, zulks ingevolge het bepaalde in artikel 10 van het reglement deelt mede dat de werkman J.van Ma nen zich Maandag, 28 Maart 1938 heeft ziek gemeld. doet opgaaf van de over 1937 versohui digde bijbetalingen in verband met het gasverbruik te Soesterberg. Verschul digd is een bedrag van ƒ.863, In de begrooting 1937 is op aen uesbetref- fenden post een bedrag van ƒ.800, geraamd brengt in bespreking een door den heer Beute aan hem overhandigde cou rant waarin is opgenomen een artikel inzake instelling van een natuurwacht voor bosch en heide in het Gooi-re- servaat stelt voor den directeur-generaal der posterijen, telegrafie en telefonie te s-Gravenhage verlaging te vragen van de verschuldigde vergoeding voor het abonnement huistelefooninrichting raadhuis doet een, onder dagteekening van 1b Maart 1938, 80(2- den armbezoeker, den heer PARndendijkuitgebracht rappor* toekomen, omtrent de inkomsten van W.Koelewijnwonende te Soest, Soester Rngweg 58. 1 verzoekt een wijziging van het Uitbrei dingsplan te bevorderen opdat het bou wen van een R.K.kerk met pastorie op de Bunt mogelijk is. biedt ter vaststelling aan aen staat van verlofsreoht over het verlofsjaar 1938/'39. II» II» 1»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 223