yt *~/y. IVi ESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen len een slijk regle- ingevolge van het I.van Ma- 19}ö heeft Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd Van deze mededeeling is kennisgenomen. Besloten wordt aan J.van Manen een ziekteverlof van -w. 2 weken of zooveel itorter als ae ziekte mocht duren te verleenen. )1 verschul- md met het' Verschal- SjJ, In de lesbetref- .800,= )or den iigde cou- sn artikel ïatuurwacht1 Oooi-re- sneraul dei lefonie te vragen sding voor linrichting Tot uitbetaling worat besloten, IJen heer Beute zal onder terugzending van bedoeld Vt 233 artikel worden medegedeeld, dat deze aangelegenheid de instemming van B.en Wheeft em dat het op prijs gesteld zal worden wanneer ook voor deze gemeente te dezer zake pogingen worcien ondernomen waaromtrent het College gaarne nader zal worden ingelicht. Het Colle ge is alsdan bereid de noodige medewerking te verleenen. Besloten wordt verlaging van deze vergoeding te vra- y* gen- ig van 16 soeker, den jcht rapport sten van stBoester net Uitbrei* iat het bou- astorie op aen staat verlof s jaar Het rapport wordt voor kennisgeving aangenomen. Besloten wordt aan ae Bouwvereeniging "otJoseph" me de te deelen, dat uit een ingesteld onderzoek geble ken is, Hat Koelewijn momenteel z.jn huur betaalt en aan het bestuur te adviseeren Koelewijn voorloopig in de woning te laten wonen. e- ff esloten wordt aan adressant meae te deelen, aat een l/ wijziging van het uitbreidingsplan eerst in behande- Xa ^"ln? ^an wo:rden genomen zoodra het uitbreidingsplan j ln 1006ste instantie zal zijn goedgekeurd. (X. - u. Van verlofsrecht wordt aldus vastgesteld tot [f een bedrag groot 575,=- du

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 224