Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud fievr.Wed.G.v.Essen DeelmanGroningen iïin.v.Soc .Zaken Domv.toezop de arbeidsbeurs te Soest Idem 3est.v/h Borgstel- Lingsfcnd v.d.Geld fallei te A'foort ied.Heide My te rnhem B.en 7/. van Amers foort 407 DirGem.werken verzoekt in verband met den afstand van grond van haar perceel, sectie A no.2000, aan de Burg.Grothestraat een tegeltrottoir aan te leggen, in- plaats van de bestaande terreinaf- scheiding te verzetten. De Dir.v.Gem werken brengt advies uit bij rapport dd.31 Maart 1958, no.D/Ö. doet mededeeling van de regeling be treffende extra hulp aan werkloozen 1938 steunverleening B.) verzoekt nogmaals te bevorderen, dat een presentiegeld voor het bezoeken der vergaderingen wordt vastgesteld. verzoekt maatregelen te nemen met be trekking tot het plaatsen van arbei ders in productief loon bij gemeen tediensten verzoekt de toegezegde jaarlijksche bijdrage voor 19^8, a 0.02 per in woner, naar den toestand op 1 Janu ari 19^8, te willen overmaken. verzoekt om een voorschot, groot 1500.=, ten behoeve van de werken welke voor den Hoogwelgeb.Heer Jhr P.J.Bosch van Drakensteijn te Lage /uursche worden uitgevoerd. leelen mede, dat over 19^7 de kosten ten laste dezer gemeente voor de ont wikkelingscursussen voor jeugdige verkloozen }70*$2 hebben bedragen adviseert aan J.L.P.Beekink, JMieuwe- veg 105, te Beest, ontheffing te ver- Leenen van het bepaalde in artikel 25 Xe lid der Bouwverordening zulks op ^rond van het bepaalde in het 5e lid fan gemeld artikel, ten behoeve van iet vergrooten van een schuur op een ;errein gelegen aan den Nieuweweg, ad.bek.sectie G no.4069* n9i99n 9b gibioownggsT 2ns)9"l39?

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 229