'irfU.ZSé BESLISSING Afdeelinq Aanmerkingen en No. Bedoelde opgave wordt conform het advies van den chef der afdeeling financiën vastgesteld. De vergunning wordt verleend onder de gebruikelijke voorwaarden Besloten wordt adressant mede te dealen, dat een va- cch cature als hiernevens genoemd, niet aanwezig is. Besloten wordt adressant mede te deelen, dat de leve- ringen, waarvoor hij in aanmerking wenscht te komen, zoo sporadisch voorkomen, dat het niet wel doenlijk is, hiervoor een speciale rubriek te scheppen, doch dat met zijne belangen in voorkomende gevallen reke ning zal worden gehouden. Besloten wordt dit gymnastieklokaal des Dinsdags- lA avonds in Januari '\9$ó aan deze Vereeniging te ver- v.. huren, tegen vergoeding van 1.= per avond. Kennisgenomen. Met de z van Ged.Staten zal voor den gehouden. ienswijze van den Minister en zooveel noodig rekening wor-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 22