VAi Afdeeiing en No. Aanmerkingen ïenige ver- rergezeld idvi ezen rerkzaamhe- 1957. sn bezwaar sluiten van 11/596; .ging van dej >58. perceel ;ing van een nd Maart en genoten. n bezwaar >sluit van 607tot (groot ing en openbare] het doof de Insp.van Gelet op het advies van Bouw-en Woningtoezicht dd. 5 April 19)3 nos.27, )055 en )3, wordt besloten de aanvragen nos.1/1456, 2/454. 2/457 en 2/459 in te willigen. Het college heeft hiervan Kennis genomen. Het college heeft hiervan kennisgenomen. Y-f f -Besloten wordt te berichten, dav bij don Bur gom eest er lf a/u- lijjr ^rriTnpn +.o vpgtignn^ waardoor van de aanbie ding geen gebruik zal worden gemaakt. Het college heeft hiervan kennisgenomen. Het wacht- -^s\n geld over de maand Maart zal worden uitbetaald. Het college heeft hiervan kennisgenomen, het bedrag V/ ad 1250.= zal worden uitbetaald. ovu'.z/ als voorheei bladen te Adressante zal worden medegedeeld, dat uit verkregen inlichtingen gebleken is, dat de opbrengst van derge lijke inzamelingen wordt aangewend voor voorzieningen welke zich in de toekomst kunnen voordoen. Teneinde een eventueele toestemming voor het houden van deze inzameling alsnog te verkrijgen zal aangetoond dienen te worden dat de opbrengst voor het treffen van di recte voorzieningen gebruikt wordt. Aan adressant zal worden medegedeeld, dat de kosten verbonden aan gelijktijdige plaatsing van adverten ties in de onderscheidene plaatselijke bladen voor de gemeente te kostbaar is om daarmede voort te gaan en dat besloten is een regeling te treffen, waarbij de advertenties om beurten in de te boest verschijnende PlaatselijKe bladen zullen worden geplaatst. Aan de hoofden van dienst zal worden opgedragen de advertenties bij den Secretaris in te leveren, die alsdan voor plaatsing bij toerbeurt in de verschillen de bladen zal zorg dragen. U2 ocAA Z/ gppn a orivypgo ie hi n in nn g nV r,m n in rm jlhiur mhii l.ijilu- y ggftn bo nvT^fl iq hiwnnii^fiVrmnin nm n 1 M b i mmii l.ijilu-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 232