Korte num- i Afzender of voorsteller mer 416 VYeth.de Bruijn deelt mede aan het besluit genomen in de vorige vergadering te hebben gevolg gegeven door A.H.Vos aan te zeggen schriftelijk het verzoek te doen hem bij den dienst van Gem.werken in te deelen als arbeider in de wijken. Het is den wethouder echter gebleken, dat Vos niet meer op wijziging van zijn functie bij gem.werken gesteld is. De Voorzitter stelt thans voor aan A.n Vos, chauffeur-monteur, een schrijven te richten, waarin hem wordt medege deeld dat uit een ingesteld uitgebreid geneeskundig onderzoek is komen vast staan dat hij ten volle geschikt is o de hem opgedragen werkzaamheden bij d dienst van gem.werken te verrichten, dat het college in verband met herhaal delijk ontvangen klachten van het hooi van den dienst over onvoldoende dienst verrichting en anderszins, hem voor de laatste maal ernstig waarschuwt, nauw gezet en met ijver te voldoen aan de verplichtingen hem bij het werklieden reglement opgelegd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 233