Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Bestuur v.d.iiucht- school Rijksinspectie werk verschaffing te Zwolle Hoofd van den Keu ringsdienst Vee en Vleesch te Soest. N.VLuchtvaartten- toonstelling "Soes terdal Bond van Bedrijfs autohouders in Ne derland te 's-Gra- venhage NVArnhemsche Wa terleiding Maat schappij. Minister ciën. van Finan komt in de vergadering ter besprekin van een betere huisvesting van de la gere school en U.L.0schoolLeze be spreking is vastgelegd op een afzon derlijk resumé, hiernevens als bijlage gevoegd verzoekt te mogen vernemen of een re geiing kan worden getroffen, waarbij het aantal in zorg zijnde werkloozen gedurende de zomermaanden wordt be perkt en aan een vast te stellen ma ximum wordt gebonden. adviseert van de N.V. Centrale Slach plaats een ruimte te huren voor 10,= per jaar, teneinde deze ruim te te bestemmen voor hangruimte van ter keuring aangeboden vleeschwaren. Bes gel Bes rui; jaa zendt uitnoodiging tot bijwoning der HBes opening der Luchtvaarttentoonstel- J''e^ ling op honderdag 14 April a.s. te «van 11 uur in het theehuis boesterdal. 'zul deelt mede dat, teneinde de betrekkiï gen tusschen de ondernemers in het autoverhuurbedrijf eenerzijds en het g meentebestuuralsmede de Politie an derzijds, te vereenvoudigen, een klei ne commissie is ingesteld, bestaande uit de heeren G.Klomp, A.Bugers en J-| de Roode. Verzocht wordt deze coramis sie te erkennen en zich tot haar te willen wenden voor zaken, het autovei huurbedrijf rakende. zendt een opgave van de opbrengst de] waterlevering in 1957 over de uit breidingen van het buizennet der wa terleiding, waaromtrent door de ge meente gedurende 9 jaren 15i° der aan- legkosten zijn gegarandeerd. zendt afschrift van zijn besluit tot vaststelling van het quotiënt, bedoei in art.21, tweede lid van het Pin. Verhoudingsbesluit over het boeking-' tijdvak. Il3e Fte et iet Btijc He- a:.:J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 237