I [et 1 r6^- Afzender ot voorsteller Datum num- cllent 424 425 426 Mr.de Geus, te Utrecht Gedeputeerde Sta-; ten van Utrecht. Directeur van Ge meentewerken. deelt mede, dat zijn (den heer Hogesteijn; zich bereid verklaard heeft accoord te gaan met een oplos sing, inzake den grondafstand aan iden Noorderweg hoek Vredehof straat als door hem in de vergadering van Jhet college op 1 April j.1. werd voorgesteld deelen mede in beginsel geen bezwaar te hebben tegen de raadsbesluiten van 21 iUaart 19pö4e afd.nrs.2l/592 en 21/597 tot wijziging van de gemeen- tebegrooting voor biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en advie zen De V |de W hebb ;eur [lafst 'jColl het plan deho 14.1 poch Ipp e I yanu I Se 1 van jhieu stro Igege I Feth voeg I vaar pach plan Ie I Ln d te g j üocr Vii a th voor Den besc ïens op b ven voor Het niS£ van over Sele 5 1/4c

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 239