I Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte i n h o u 24 25 Gf.W.van Ee te Soesterberg Ged.Staten 26 27 28 Wed.WJ.van Ee te Soest Me j.T.Moget,Verl. Postweg 6, S'berg Bestuur der Maria- school geraamd op posten, waartegen in vorige jaren bezwaren bestonden of waaromtrenl aanvankelijk bezwaren zijn geuit. Te vens achten zij het noodig dat uitgaver op posten, waaromtrent inverband met h( bijzonder karakter dier uitgaven, aang< nomen mag worden dat bezwaren zullen worden geopperd, worden beperkt tot hel onvermijdelijke of worden uitgesteld. Tenslotte dienen de uitgaven op dean dere posten te worden beperkt tot één vierde van de sommen, welke in het vo rig jaar voor dezelfde posten zijn toe gestaan, wil de gemeente haar verzoek om extra-bijdragen niet in gevaar zien gebracht verzoekt in aanmerking te mogen komen voor een betrekking als gemeente-op zichter bij diverse uit te voeren werken. deelen mede dat de provinciale bijdra ge in de kosten van verpleging van t.b.c.patiënten over 195& bedraagt 525.22. verzoekt in aanmerking te mogen komen voor werkzaamheden en leveranties be treffende het meubel- en behangersbe- drijf. De Dir.v.Gem.werken deelt mede, dat adressante voor 1958 als leveran cier kan worden aangewezen voor stof- feerderswerk. vraagt voor haar 12-jarig dochtertje, dat de R.K. U.1.0.school aan de Rozen straat te Zeist bezoekt een abonnement op de tram. De dir.v.Gem.werken rappor teert, dat de afstand van de woning Verl.Postweg 6 tot de school 5220 M bedraagt deelt mede, dat het één der klassen va 2 ïïov. t/m 26 Rov. j.1. in de groote zaal van het Parochiehuis heeft moeten plaatsen, zulks wegens de voortdurende timmering enz. in den nabijgelegen nieuwbouw. Voor dezen maatregel heeft da Inspecteur van het Lager Onderwijs toestemming

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 23