/-V5" H?' a- (den heer klaard een oplos and aan ofstraat ring van werd ^een bezwaai besluiten i .nrs .21/592 an de gemeen ent e Voorzitter deelt de vergadering mede, dat hij en de Wethouder Gasille op Vrijdag dezer een onderhoud hebben gehad met Mr.de deus als rechtskundig advi seur van den heer Hogesteijn te hen holber, over gron (afstand aan den hoorderweg, hoek Vredehofstraathet ollege was reeds tot overeenstemming gekomen omtr et toestaan van een afwijking van het uitbreidings plan in dier voege, dat voor de uitmonding op de Vre üehofstraat grond werd afgestaan ter breedte van 14.14 M. plus 5.90 M. In bovenbedoeld onderhoud ver docht Mr.de Geus namens zijn cliënt den grondafstand pp een andere wijze te regelen, dan was voorgesteld e pel zoodanig, dat als beginpunt van da afschuining Vanuit den Wccrderweg -wordt genomen het snijpunt van pe lijn gevormd door verlenging van den achtergevel van het café (Gravemaker) en de lijn gevormd door de hieuwe grens van oen boorderweg na afstand van de strook grond, op de teekeningen in groene kleur aan gegeven Wethouder de bruijn stelt de vraag, of het Gollege be voegd is aan bet verzoek van Mr.de Geus te voldoen, ivaarop de Voorzitter antwoordt, dat het College ge machtigd is kleine afwijkingen van het uitbreidings plan toe te staan. te Voorzitter is voorts van meening, dat de gemeente in dit geval er belang bij heeft op het voorstel in te gaan, aangezien hij vreest, dat bij afwijzing van het voorstel de noodzakelijke verbreeding van den Nocrderweg niet tot stand zal komen. Ynethouder Gasille kan zich niet vereenigen met het voorstel, aangezien hij de aanvankelijk reeds aangeno men afwijking van het uitbreidingsplan als uiterste beschouwt Tenslotte wordt bij meerderheid van stemmen besloten op het verzoek van Mr.de Geus als hiervoron omschre ven in te gaan. Wetnouder Gasille stemt tegen dit foorstel Het schrijven van Gedeputeerde btaten wordt voor ken nisgeving aangenomen. Tot uitbetaling van het bedrag lan 200,= aan den heer W.A.S.van Meel kan worden overgegaan. n eenige veï- vergezeld en en advie- Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht nos. 36 en 37, wordt besloten de aanvragen nos.1/1459 en p/458 in te willigen. Vs-Ai..

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 240