Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 427 Af d. .Financiën herinnert B.en aan de in het ant woord op het verslag der 2e raadsaf- deeling begrooting 1938 gedane toe zegging tot het instellen van een on derzoek naar de juistheid van het be drag der vergoeding voor onderhoud van het brandweermaterieel te Soest. 428 Lin.v.Binnenland- sche 4aken zendt aanschrijving betreffende ver goedingen te betalen door radiodis tributiebedrijven aan gemeenten. 429 A.0 .Dammersv. eeaestr«27, Soest verzoekt hem ingaande 1 Juli 1938 eervol ontslag te verleenen als lid van maatschappelijk hulpbetoon. 430 Transportwerktui- genfabriek Tempo zendt een lijstje van oud bewoners van het complex woningen der woning stichting "Ons Belang" te Soesterberg bij wien geïnformeerd kan worden om trent de klachten over den vertegen woordiger van genoemde stichting. 431 Afd.financiën hierinnert B.en J. aan de in het ant woord op het verslag der le raadsaf- deeling begrooting 1938 gedane toe zegging om naar middelen te zoeken om te komen tot verbetering van den Kampweg 432 Afd.financiën herinnert B.en J. aan de in het ant woord op het verslag der le raadsaf- deeling begrooting 1938 gedane toezeg ging de verbetering van de straatver lichting in de omgeving van den Braam- weg en aan de van Lenneplaan met de L.V.P.U.E.ïï. te zullen bespreken. 433 Afd.financiën herinnert B.en J. aan de in de ant woorden op de afdeelingsverslagen be-, grooting 1938 gedane toezegging om te trachten lagere tarieven voor wa terverbruik voor deze gemeente te ver krijgen, waarbij tevens pogingen zul len worden aangewend voor de invoe ring van een z.g. tusschentarief voor een jaarverbruik van A3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 243