s- BESLISSING Afcfeeling I en No. Aanmerking? 2t ant- ladsaf- toe een on- het be- :houd Soest Het college kan na onderzoek der loonbedragen geen aanleiding vinden om wijziging in het bedrag der ver goeding te brengen. Le ver- Lodis- in. .938 .s lid 1. rners loning- sterbergl, .en om- •tegen- ng. Let ant- .adsaf - s toe- eken om en Jen secretaris v?ordt opgedragen een enquête in te laan stellen bij andere gemeenten naar de verhouding van de. LL radiodistributiebedrijven tot de gemeenten, in het bijzonder wat betreft de vergoedingen als praecario- rechten e.d. Besloten wordt den raad voor te stellen, aan notaris Jammers eervol ontslag te verleenen, met ingang van j D 1 Juli 1938 met dankbetuiging voor de vele diensten in deze functie aan de gemeente bewezen. Besloten wordt den Burgemeester te verzoeken den agent van politie-rechercheur Meyer op te dragen om in het bijzijn van een der bestuursleden van "Ons Belang "de oud-bewoners van "Ons Belang" op het hiernevens ge- OAsA voegde lijstje vermeld, behalve sergeant moree, te hooren en hiervan proces verbaal op te maken. Be weth.v.openbare werken en de secretaris zullen deze aangelegenheid bespreking met den hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat in verband met het ver krijgen van een eventueele provinciale subsidie. it ant- .adsaf - 1 toezeg^ ■aatver- n Br aam iet de :en. ant- ,gen be- ig om or wa- te ver en zul- nvoe- ef voor weth.v.Openbare Werken deelt mede, dat deze zaak in behandeling is. Jeze zaak is reeds in behandeling genomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 244