Volg- j num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 434 Afd.financiën 435 Afd.financiën 436 437 Insp.v.folitie Xnsp.v.Politie 438 439 44C Gemeentesecretaris Voorzitter The Texas Gompany te s-Gravenhage herinnert B.en W« aan de in het ant woord op het verslag der 2e raadsafdee> ling hegrooting 193ö gedane mededeeli dat zoo noodig den raad zal worden ge adviseerd tot eventueele instelling vai een grondbedrijf. herinnert B.en .7. aan de in het antwoo op het verslag der le raadsafdeeling "begrooting 1938 gedane mededeeling de verlaging der keurloonen in nadere ove: weging te zullen nemen. verzoekt den agent van Politie G.Pasmai| schadeloos te willen stellen voor schade aan zijn cape in en door den dienst toegebracht. bericht naar aanleiding van het verzoelj van eenige neringdoenden om z.g.vlie gende winkels te verbieden. Onder verwijzing naar een rondschrijveij van den minister van Sociale Baken van 8 September 1937 betreffende de uitvoe ring der drankwet, wordt er voorts de aandacht op gevestigd, dat geen bepa ling bekend is, volgens welke het hou den van verkoopingen in gebouwen, waar-ij voor geen vergunning of verlof A is vei leend, zou zijn verboden. vraagt namens het bestuur van de ver- eeniging "Soest Vooruit" toestemming voor het gebruik van een plattegrond van de gemeente, noodig voor het ver vaardigen van een wandelkaart. vraagt een bedrag van f.22«5° voor het drukken van 6000 circulaires vermelde» de gedragsregels door de burgerij hij d< luchtbeschermingsoefening op 28 April in acht te nemen en f.20.voor de ve: spreiding huis aan huis door de Poste- rij en. vraagt vergunning voor het oprichten van een overkapping boven een benzine pomp, 00 een terrein gelegen aan de v. Jeedestraat 3, kad.bek.sectie II no.4^; zulks volgens overgelegde teekening en beschrijving. Be Bir.v.Gem.werken en de Commandantd Vrijw.Brandweer van Soest brengen gun

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 245