"°A et ant- aadsafdeej ed.ed.ee lir orden ge-' slling vail it ante o o: Leeling sling de idere ovei ESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ethouder ^asille heeft deze aangelegenheid in studie Is s a. enomen» 1 J 3/3 en voorstel om de keurloonen te verlagen is van het ollege niet te verdachten, aangezien de keurloonen oor ingevoerd vleesch op f.0.03 per A.G. hepaald zijn. A dWT G.Pasmaifl voor r den t verzoelS g.vlie- schrijve; aken van e uitvoe- orts de 1 bepa- let hou- sn, waari A is vei le ver- i raming igrond it vet- esloten wordt aan den agent van politie O.Pasman de on- -tg, losten van een nieuwe cape tot een bedrag van f»3ü.-- e vergoeden. x. ?p het verzoek wordt gunstig beschikt. Jjl. ie sloten wordt aan adressanten te berichten, dat het pi C injuist is hetgeen zij aan het einde van hun schrijven y ■ermelden, n.1. dat dergelijke veilingen in de meeste imliggende plaatsen verboden nijn, en dat de bepalingen ran het rondschrijven van den hinister van Sociale •aken van 8 September 1937 alhier nauwkeurig in acht ;enomen worden. ■oor het rmeldem ij faij di April r de ve: Poste- i'et crediet in totaal f.42.5^ wordt verleend, t.w. '.22.50 drukkosten en f.20.voor bezorging huis aan •luis door middel van de P.T.T, i I chten enzine- n de v. no.4-0^ ning en Je vergunning wordt verleend volgens het advies van den 17 ^ir.v.Gem.werken en den Gox/miandant van de Brandweer. y ndant d< en gun-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 246