Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m 441 442 Best.d.Ver.Vrijw. nrandweer van Soesterberg Best.v.S'bergsch mannenkoor 443 444 Best.»'oningbouw- ver."Goed Wonen" te Boest Ged.Staten van Utrecht 446 44^ Oir.Gem.werken led.Staten Korte innou zendt een nadere specificatie inzake onderhoudswerkzaamheden aan het brand- weermaterieel. ken vergoeding van f.C.50 per uur wordt voor deze werkzaamheden te hoog geacht. verzoekt beschikbaarstelling van één of meerdere prijzen voor het op Hemel vaartsdag en 2en Pinksterdag te houden groot nationaal zangconcours, waarvoor reeds ruim 60 vereenigingen zich hebben doen inschrijven. vraagt om een onderhoud, naar aanleiding van het verzoek om de benoeming van L. Lammertse tot commissaris, wegens strijd met de statuten, ongedaan te ma ken. deelen mede in beginsel geen bezwaar te hebben tegen: a.. het raadsbesluit van 21 krt.1938, 4e afd.no.21/603tot wijziging van de gemeentebegrooting voor 193Ö; het raadsbesluit van 21 krt.1938» 4e afd.no.21/605, tot: I. intrekking van het raadsbesluit van 24 Mrt.1937, 4e afd.no.21/539» tot wij ziging van de gemeentebegrooting voor 1937? II. wijziging van de gemeentebegrooting voor 1938. Het 1 per 1 vraagt machtiging tot den aanleg van eet plantsoentje ter plaatse van de samen komst van den Groote Melmweg met den Lange Brinkweg. -De aanleg kan geschiede! j met eigen personeel, terwijl de kosten voor planten enz. plm. f15»zullen bedragen. Bedoeld bedrag kan bestreden worden uit den post "onderhoud wandel plaatsen en plantsoenen" der gemeente- jbegrooting 1938. verzoeken de voorstellen van het colle ge van B.en X. aan den Haad, welke tot de besluiten van 36 Sept.1936, no.4457 en 10 Pebr.1937» no.4457 hebben geleid over te leggen en na de woorden "per inwoner" onder 3e in "te voegen: "gere kend naar het aantal inwoners op 1 Ja nuari van ieder jaar". Beslc medai Beslo Secre leger doen. Het s< aange; _Ket co kosten Beslote 'doen er

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 247