Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud 447 448 449 A« J.Aider sui tg v.d.3oesterbode Aerstgaven Comité Soesterberg Waarnemend Üir. uc e ixi. Je r ken 450 Dir.Gem.werken verzoekt in den vervolge ook adverten ties te plaatsen in de "Soester "bode". doet mededeeling van de verstrekking van kerstgaven, enz. in I937. rapporteert, in verband met de door de A.V. Soes terdal ingediende bouwaanvrage tot oprichting van een schuilkelder op een terrein aan de Batenburglaan, dat hem na het uitbrengen van een terzake dienend advies gebleken is, dat de in richting reeds is gebouwd en dat de kelder omtrekmuren niet van voldoende dikte zijn. Uadat de Insp.v.Bouw- en foningtoezicht van den Burgemeester de opdracht heeft gekregen zich onmiddel lijk telefonisch met den heer Couturier in verbinding te stellen en de ernstige bezwaren van het college ter kennis te brengen, bereikt de vergadering een schrijven van de IT.V. Luchtvaart tentoon stelling ad.12 dezer waarin eenige ver antwoording wordt gedaan met betrekking tot den bouw van den kelder zonder voor1 afgaande vergunning. Aan den Insp.v. Bouw- en Joningtoezicht wordt staande de vergadering de opdracht verstrekt on middellijk ter plaatse een onderzoek in te stellen naar de bouwconstructie. Be zen rapporteert later mondeling, dat dei inrichting voldoende sterk gebouwd is en geen gevaar kan opleveren als demon stratiekelder tijdens de tentoonstelling doch het bezwaar blijft bestaan dat de bouwconstructie afwijkt van de bepa lingen der Bouwverordening. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunningvergezeld van de; noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 249