Afdeeling i Aanmerkinqen en No. n vorige aromtrenl it. Te- uitgaver nd met ii( enaangt zullen t tot hel esteld p de^an- tot één het vo- zijn toe- verzoek aar zien n komen te-op ren e bijdra van aagt n komen ies be- gersbe- lt mede, everan- r stof- tertje e Rozan- onnement n rappor oning 220 M assen va groote t moeten tdurends egen 1 heeft ïerwijs siming Besloten wordt adressant te berichten, dat een der- gelijke betrekking niet vacant is. Van het schrijven van Gedeputeerde Staten is kennis genomen. Aan dit college zal worden bericht, dat aan "~t de provincie zal worden terugbetaald een bedrag van 21.14, zijnde 11.4094 van 272*92 welk bedrag door de gemeente op particulieren werd verhaald. Besloten wordt te berichten, dat adressante voor 1928 alsnog als leverancier voor stoffeerderswerk wordt aangewezen. - i: - in - J Aan adressante zal worden bericht, dat een dergelijke JIa- aanvrage tot den Raad behoort gericht te worden. Besloten wordt het Bestuur mede te deelen, dat het College in beginsel tegen de inwilliging van het ver--v zoek geai bezwaar heeft.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 24