tdverten- ïr bode" BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Het intrekking van het besluit van 5 April 1938 wordt besloten de advertenties bij toerbeurt in "de Soestei en "de Soester Courant" te plaatsen, tenzij naar het oordeel van B.en /V. publicatie in T»aide couranten noodzakelijk wordt geacht. Van het schrijven is kennis genomen. ka breedvoerige gedacntenwisseling wordt besloten ditmaal, met het oog op de op donderdag 14 dezer te openen tentoonstellingalsnog de vereischte bouwver gunning te verleenen onder voorwaarde dat de oratrek- muren aan de binnenzijde worden verzwaard tot een dikte van 33 c.ku door het aanbrengen van een half- steensinuur. De Voorzitter deelt mede zich met deze beslissing niet te kunnen vereenigen. 1/ Ja. 1 (-//ö-3 1/ M- uelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. 13 April I938 nos.39, 4-5» 4-4 en 46, wordt besloten de aanvrage no.2/46o te weigeren en de aanvragen nos. 1/1462, 1/1461, 2/461 en 1/1463 ia te willigen. I? Cv

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 250