Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 451 452 453 454 455 456 4 57 Beth.v. financiën insp.v.politie te Soest Bhef afd.3oc.2aker: Penningm. Ver. tot bestr.der t.b.c. te Soest afd.financiën af d.financiën J .fetcv. eede- str.54,Soest Korte inhoud biedt ter vaststelling aan: gL, de lijst van aangeslotenen bij den ophaaldienst van asch en vuilnis 1938 tot een bedrag van f»3792«5^; b« de suppletoirs lijst van aangeslo tenen bij den ophaaldienst van asch en vuilnis 1938, tot een bedrag van f.87.50. biedt een 9-tal declaraties tot een totaalbedrag van f.36.76 aan wegens door hem bij voorschot gedane uitga ven ten behoeve der gemeente. verzoekt bijgaand formulier van een gezinsinkomstenbriefje vast te stellefi en uitdrukkelijk bewij sbestemming aan te verleenen en hem te machtigen het door den ondersteunde ingevulde for mulier als basis voor de uitkeering te aanvaarden. verzoekt toestemming tot het houden van een straatcollecte (speldjesdag "Emmabloemcollecte"op 27 en 28 April a.s. Be insp.v.politie adviseert tot inwil liging van het verzoek. biedt loondeclaraties van gem.werken over het jaar 1937 (loonen vaste ar beiders over het geheele jaar 1937 en loonen losse arbeiders over het 2e halfjaar 1937; tot een totaal bedrag van f.38137.10 ter vaststelling aan. biedt ter vaststelling aan ontwerp besluiten tot vaststelling van pensi oensgrondslagen: ingaande 1 October 1937 Tan Blaas ]2> ingaande 1 Januari 1938 van J.^.A. Batenburg, h.G.van den Berg, P.J.Blaas fh.de Boer, J.J.BrijberP.C.Groot, B.v.Ketel, Th.J.Regter, P.A.J.Reintjep» •V.van Veeren en Bej.ü.van der Jal. verzoekt het plantsoentje, gelegen vóór zijn perceel, kleiner te maken. Be Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.12 April 1938, no.1327. Be ovf drag 1 Be ove van f. worden het ov zal op door di voor di Op het B e over to taal Be overi Adressan heid zal van de Bi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 253