Volg num mer 458 459 460 461 462 463 464 Afzender of voorsteller Datum af d.-ü'inanciën UoopVer:'Oentraal Beheer" kantoor 'Utrecht Led.Heide Ly te Arnhem Uommandant der Vri jw .Brandweer te Soest L.Y.HatPublici teit s Bureau A1 dam Ged.Staten van Utrecht .tJ .L.Broekman Korte 1 n n o u j biedt magazijndeclaraties van gem.ver ken, over het 4e kwartaal 1937 tot een be drag van f.1801.35 ter vaststelling aan, Hede wordt ter vaststelling aangeboden de staat van in het magazijn van gem. werken per 1 Januari 1938 aanwezige goe deren tot een bedrag van f.6.530.55* deelt mede dat door de bedrijfsvereeni- ging is besloten geen restitutie te ver- Ie enen van het aan H.C.Tillemans over het tijdvak van 24 t/m 28 Bebruari j.1. toekomende ziekengeld, zulks wijl de aangifte van het ziektegeval te laat is geschied. Be ov bedra, gebodt Janua] Van de Oem.we waaraa plaats verzoekt een voorschot van f.l800.-- te imogen ontvangen ten behoeve van de uit- I voering der werkzaamheden voor Jhr.P.J. Bosch van Urakensteyn te Lage Yuursche. bericht naar aanleiding van een ontvan gen schrijven van den heer A.var. Asselt over den toestand van het lokaal op den zolder der school. Verzocht wordt te overwegen op welke wijze aan de bezwa ren van brandgevaar kan worden tegemoet' gekomen. vraagt vergunning tot het plaatsen van papiermanden, welke in wit emaille zijn uitgevoerd. Ket is de bedoeling deze manden te bevestigen aan bestaande lan taarns of, waar deze niet aanwezig mochj- ten zijn, aan door haar bij te leveren paaltjes. Be Birv.Uem.werken adviseert hierop niet in te gaan. zenden de goedkeuring op het raadsbe sluit tot wijziging van het reglement voor Laatschappelijk Hulpbetoon. verzoekt de greppels langs den Buntweg te dichten. Be Bir.v.u-em.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.11 April 193&, no.1325» Het ge- ge stele ^an hef worden hij zie iing ge lokaal een en jConform het ver: j Aennisge ien geda. schappel Adres san-, tan worde A>en aanzi zal worde zijn getr einde kor

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 255