r, y Z ^7 ï.55. ESLISSING em.werken sn 'be ling aan. geboden i gem. jige goe- rereeni- te ver- over ,ri j.1. 1 de laat is O.-- te ie uit- br.P.J ursche. antvan- Asselt op den te jezwa- sgemoet De overgelegde declaraties worden vastgesteld tot een bedrag van f.1801.35. 'i'evens wordt vastgesteld de aan geboden staat van in het magazijn van gem.werken op 1 Januari 1938 aanwezige goederen. Afdeeling No. en Aanmerkingen Van de mededeeling wordt kennisgenomen. Aan den mir.v. fyl Hem.werken wordt opgedragen omstandig mede te deelen waaraan het is te wijten, dat geen tijdige opgave heeft plaats gehad van de ziekte van den heer ïillemans. Het gevraagde voorschot van f.1800, gesteld. wordt beschikbaar pf- y/fj in van .e zijn eze e lan- g moch- veren rop sbe- ment ntweg rengt jven Aan het hoofd van de school, de heer A.van Asselt, zal worden medegedeeld dat het B.en ^.bevreemd heeft, dat hij zich met den Commandant van de Brandweer in verbin- iing gesteld heeft over de brandgevaarlijkheid van het lokaal op den zolder van het schoolgebouw zonder van een en ander mededeeling te hebben gedaan aan B.en 'J. y aJx- k .rAVir. Conform het advies van den Dir.v.Gem.werken wordt op het verzoek afwijzend beschikt. 4i, kennisgenomen. V"an deze goedkeuring zal mededeeling wor den gedaan aan den Baad en aan het bestuur van laat- jyi schappelijk Hulpbetoon. if y ^dressante zal worden medegedeeld, dat de greppel niet kan worden gemist, aangezien zij dient voor waterafvoer. A'en aanzien van de loozing van een w.c. op deze greppel: zal worden medegedeeld, dat terzake reeds maatregelen zijn getroffen opdat aan den ongewenschten toestand een einde kome. h 5 üsy i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 256