J Volg num Afzender of voorsteller Datum i Korte inhoud mer Dir.Gem»werken Voorzitter Dir.Gem.werken Lin.v.Binnenl.La- ken en van finan ciën k.V.Arnh. -iaterl, y te ^rnhem k.V.Brov.Utr .iUectp. ~y bericht omtrent het schrijven van K. i-azius inzake aanbieding in koop van zijn winkelhuis met pakhuizen aan de Koninginnelaan. -eadviseerd wordt aan het verzoek van adressant niet tegemoet te komen, omdat het uibreidingsplan nog niet definitief is geworden, Aoodra het uitbreidingsplan inderdaad onherroepe lijk is geworden, zou met Kazius op grond van het bepaalde in de schaderege lingsverordening onderhandeld kunnen worden. stelt naar aanleiding van de op Vrijdag 3 April j.1. met het bestuur der -^ngen- daalschool gehouden bespreking de vraag iaan de orde wat thans ten aanzien van deze aangelegenheid behoort te geschie den. zendt rapport omtrent den uitslag der gehouden openbare inschrijving voor het sloopen van het perceel Ossendamweg 6. Geadviseerd wordt bedoelde slooping te gunnen aan den hoogsten inschrijver, t.w. D.Hols, Kostverlorenweg 11, voor de som van f.85»--> te betalen aan de gemeente. doen toekomen hun beschikking tot ver leening van een voorschot uit 's Hijks i^as van f.13000.-- zulks voor de ver strekking van een voorschot a/'d woning stichting "Ons Belang ten behoeve van de verbetering der woningen te o'berg. zendt antwoord op het schrijven van burg.en weth.dd.23 Lrt.j.1. betreffende aandeel i/d wateropbrengst over 1937* beklaagt zich over de aanwezigheid van glas op den Leeuwerikweg. Be Insp.van Politie brengt terzake rapport uit. verzoekt alsnog te mogen vernemen of ge bruik zal worden gemaakt van het aange boden tarief inzake stroomlevering ten behoeve van het gemeentehuis en wel on der de door haar gestelde voorwaarde, dat het tarief zal loopen van jaar tot jaar met een opzeggingstermijn van een maand. A.^ZIUS

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 257