t'yir. 6? yè*. (ft/ n K. van n de t aan egemoet lan nog dra het roepe- op aderege- nnen Vrijdag ■^ngen- e vraag n van eschie- g der oor het weg 6. ing te ver voor an de t ver- Rijks ver- woning- e van 'berg. van effende 1937. id van p .van it n of gei aange- ng ten wel on- ,arde ,ar tot an één .fan ïazius zal worden medegedeeld, dat aan zijn ver- oek niet tegemoet kan worden gekomen, omdat het uit- jreidingsplan nog niet definitief is geworden. BESLISSING Afdeeling en No. Aan den Kinister van Onderwijs zal een schrijven wor den gezonden waarin medegedeeld wordt, dat de gemeente ;egen nader overeen te komen voorwaarden wel "bereid is <jlen eigendom van het gehouw over te riemen. '1'erzakezal aarne ee n "bespreking worden gevoerd. Lfff Sa /JU V Hjlft man -O.hols wordt gegund het sloopen van perceel «ossen-, ajj damweg 6, voor de som van f.85.ft* K b/ö i>e Voorzitter deelt de vergadering mede, dat "bereids onder dagteekening van 13 April 1933 aan de loningst. Ons Belang" te Amersfoort een schrijven is uitgegaan waarin verzocht wordt tot gunning te willen overgaan, ieraan wordt alsnog goedkeuring gehecht. Van de mini' sterieele "beschikking wordt kennisgenomen. ia kennisneming van dit schrijven gaat de vergadering accoord met den inhoud van het schrijven van de water' leiding -y dd.14 -aart 1933» Aan den Insp.v.Politie zal worden verzocht ter plaatse bijzonder toezicht te willen doen uitoefenen opdat aar de klacht van reclamant wordt tegemoetgekomen. Aanmerkingen V' besloten wordt van het aargeboden tarief alsnog gebruik 1/ :e maken en de daarbij gestelde voorwaarde te accep- y- l ;eeren. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 258