Volg- num- Afzender of voorsteller mer j Datum Korte inhoud 29 30 31 Ged.Staten van Utrecht W.Koelewijn. Soes- ter Engweg 8,Soest Ged.Staten van Utrecht 32 33 M.D.Walker te Soesterberg De Voorzitter toestemming gegeven. Gevraagd wordt om voor het gebruik der zaal een vergoe ding van 2.= per dag te willen bil lijken en dezen post in de afrekening te willen betrekken. verzoeken een opgaaf te willen verstre ken van een 2-tal personen, die naar het oordeel van burgemeester en wet houders geschikt zijn voor een benoe ming tot herschatter van een perceel ten behoeve van de grondbelasting en bereid zijn een eventueels benoeming als zoodanig te aanvaarden. doet afstand van een hem verleend ver lof B voor perceel Stationsweg 4. deelen mede in beginsel geen bezwaar te hebben tegen de besluiten tot wijzj ging van de begrooting voor 1937, van; 2 December 1937, 4e afd.no21/502 2 December 1937, 4e afd.no.21/5Ö3* doet eenige mededeelingen ten aanzien van het onderhoud der woningen der R.K.Bouwver"StJoseph" te Soesterberg en wijst op de slechte verlichting vai de van Maarenstraat aldaar. te besluiten stelt voorZpm, onder intrekking van h« in de vergadering van 29 December j.1. genomen besluit om den Raad voor te steL len de door T.Klompenhouwer-Hart e- mink geleden schade tot een bedrag va* 20.= voor rekening der gemeente te nemen, aan Maatschappelijk Hulpbetoon te verzoeken aan betrokkene een steun bedrag van 20.= toe te kennen. Dit verzoek dient te worden gedaan op groi van de overweging, dat betrokkene ziet hoogstwaarschijnlijk indertijd tot Maatschappelijk Hulpbetoon zou hebben gewend, indien zij toen geweten had, dat de Verzekering-Maatschappij geenei lei uitkeering zou doen. Het bericht dier Maatschappij is korten tijd gele den ingekomen, zoodat deze aangelegen heid nu eerst aan de orde kan worden gesteld

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 25