Volg num mer 472 Af d.Belasting en. ter Jecretarie 473 /"oorzitter 474 /oorzitter 4 75 476 4 77 Afzender of voorsteller Datum j-eme ent e-secretarie 4US i/3r j- ^0 s oer 1ald.iyrmontlaan 35» 3oest ïoningstichting"Ons Belang" te a'foort Korte inhoud oiedt aan ter vaststelling: a. het prim.kohier Aanlegbelasting 1937, tot een totaal bedrag van: Achttienhonderd twee en zestig gulden en achttien cents (zegge: f.löó2.l8) b. een model aanslagbiljet als "bedoeli in de 2e alinea van art.2 der verordef ning op de invordering van eene aan leg'belasting in de gemeente Soest. jJe uemeente-Ontvanger adviseert de termijn van invordering te bepalen op 1 Aug.'38 en 1 hov.l38, telkens voor de helft van den aanslag. stelt in verband met de wijziging van art.203 der Gemeentewet voor den Raad ter vaststelling aan te bieden een nieuwe verordening op het aanplakken der bekendmakingen, welke door of vanf- wege het Gemeentebestuur geschieden. stelt voor aan den heer R.H.B. Insingejr een schrijven te zenden waarin hem verzocht wordt toe te staan, dat van gemeentewege het rijwielpad nabij den Aiekslooterweg en loopende vanaf de Ghrist.school tot de spoorlijn Utrecht-Baarn, wordt verhard. legt aan de vergadering ter beslissing voor een scnrijven van Robbe-Janvier pachter van het Lunapark te Soester- berg, inhoudende de meaedeeling dat hij de te betalen vermakelijkheidsbe- lasting wenscht af te koopen door storting van een bedrag ineens groot f.750. verzoekt eens per maand of per 3 maan den te mogen collecteeren voor het "Zonnehuis" te Beekbergen, een tehuis voor chronische patiënten. Be inspec teur van politie adviseert tot inwil liging van het verzoek. zendt balans per 31 Gec.1937 en "ver lies- en winstrekening over 1937 be nevens het jaarverslag der Stichting. let pr èteld van in telken Voorts gestel Aldus Aldus Hoewel makeli, beslot* nemen niet i: als waï gelegen overeet Het bec mangezJ dat de aard is college verzoen ->e besc Zaken vs Van het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 261