X/b-yt BESLISSING Afdeeling No. en Aanmerkingen _et primitief Kohier aanlegbelasting 1737 wordt vastge- èteld tot een totaal bedrag van f.1362.10. i>e termijnen van invordering worden bepaald op 1 Aug.en 1 hov.*38> telkens voor de nelft van den aanslag. Voorts wordt het overgelegde model aanslagbiljet vast gesteld. Aldus wordt besloten. Aldus wordt besloten. |7 oJh*-- HUJ- Hoewel ae desbetreffende verordening "afkoopen van ver- makelijkiieidsbeiastj-ng" niet kent, wordt in beginsel besloten met voldoening van een vast bedrag genoegen te nemen, op grond van de omstandigheid dat de verordening niet is aangepast aan dat soort van vermakelijkheden als waarvan thans sprake is. Voorts wordt besloten te ^elegener tijd deze veroraening met een en ander in overeenstemming te brengen. Het bedrag der afkoopsom zal later worden bepaald. Aangezien uit verkregen inlichtingen niet geblemen is, dat de financiëele positie van het "Zonnehuis" van dien aard is dat verbetering daarvan geboden is, Kan het college geen aanleiding vinden op het desbetreffend verzoek in te toaan. me bescheiden zullen aan den minister van hinnenlandsche Ui daken worden doorgezonden. r Van het jaarverslag wordt kennisgenomen. \/)a

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 262