i Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte innou 478 479 430 .öest.der Ver. "Een School ra/d Bijbel te joest" Gemeentesecretarie Voorzitter doet toekomen het goedkeurend advies van den Inspecteur van het Lager Onder lijs betreffende de begrooting van de verbetering van de speelplaats behoo- rende bij de Uloschool m/d Bijbel aan de Prins Bernhardlaan. deelt mede, dat net bestuur der floning- bouwvereen."Goed fonen" te Soest in een op 23-4-'38 gehouden bespreking, naar aanleiding van het verzoek om de benoe ming van D.Lammertse tot commissaris, negens strijd met de statuten, ongedaan te maken, le. heeft betoogd de noodzakelijkheid dat de huurophalers in het bestuur zit ting heeft en daarin zeggenschap heeft- bovendien van een huurophaler-bestuur der krachtiger optreden tegen wanbeta lers; 2e. heeft medegedeeld, dat Lammertse f.1.per week op den huurachterstand afbetaalt en de tegenwoordige duur re gelmatig betaalt; 3e. heeft gevraagd geen verder bezwaar te maken te^en de combinatie huuropha ler-bestuurder en 4e. heeft gevraagd de in het schrijven van 28-3-1933 bedoelde f.ü.96 voortaan niet meer in te houden. brengt in verband met de sluiting van het gedeelte Kerkstraat door den Minis ter van .'/at er staat onder de aandacht dat 1. nog geen beslissing is genomen op 1 adres van eenige bewoners van perceelen aan de Torenstraat inzake de sluiting van dien weg voor motorrijtuigen op twee wielen; 2. B.en in verband met het schrijver van de K.N.A.C. da.21 3ept.'37 nog zul len hebben te overwegen of zij den Raad wederom zullen voorstellen de Toren straat in de richting Amersf oort-Baarn ook voor z.g. boerenwagens gesloten te verklaren. 3. nog geen beslissing is genomen of pogingen in het werk zullen moeten wor den gesteld om de beschikking te ver- krijgen over een gedeelte van den tuin der pastorie van de Led.Kerv.Kerk.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 263