I v-iWi y-iM- i rhi, i-ïy. v* JU- waanr v.Gem. atregele wat be oestand sen van lpand w.Politi soek te rcerbedei Laats jmtrent April id en slden in van srs. in inwil- .Heide- van he orkomen derzoe- en en op aan- elegen gsche- ester- ken ij 235. BESLISSING Conform het advies van den Jir.v.uem,werden aal adres santen worden medegedeeld, dat bereids maatregelen zijn getroffen om genoemde laan, wat 'betreft de trot toirs, in goeden toestand te brengen. Op grond van de adviezen van den Dir.v.Gem.werken en den Inspecteur van Politie wordt op het verzoek van adressant afwijzend beschikt. Adressant zal worden medegedeeld dat na stortin^ van een bedrag van f.15»ter nadere verrekening, de be treffende werken van gemeentewege zullen worden tot stand gebracht. üp het verzoek wordt gunstig beschikt. Aicleeling en No, heer van Aalst zal worden medegedeeld, dat nu bereid is een en ander tot oplossing te Aanmerkingen ngen V jpüW, [S cM, V tfNifl. het Aan den College brengen doch dat alvorens van gemeentewege met de uit werking der plannen veroonden aan den wegaanleg kan worden aangevangen gaarne mededeeling wordt ontvangen of reeds een recht van uitweg op de Vredehofstraat is verleend. Bij bevestigende beantwoording zal hiervan gaarne inzage worden genomen. Aan den I)irv.Gem.werken wordt opgedragen het laatste lijk door den architect Berning ingezonden verkaveling^- plan t.a.v, den vijver enz. aan een revisie te onder werpen met inachtneming van de inzichten van het Col lege welke nem nadar aoor Wethouder Gasille zullen wor den medegedeeld. Adressant aal worden medegedeeld, dat deze sloot zoo spoedig mogelijk in een toestand zal worden gebracht waardoor aan zijn bezwaren is tegemoetgekomen. 1/ aJj.' 1* «ipi-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 266