Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 4Ö7 483 489 het. bestaer Stich ting tot beheer v/h Soester natuurbad. 490 491 hm. v. ünd erw ijs, huns ten en Weten schappen Afd.f inanciën b.v.Berkum en P. Uochius, Soest J. Timmer Beuken- 1 laan 28, Soest 492 Dirv.Gem. werken wijst er op, dat. Levr.C.J.van .Vely-van Beenen tegen 1 haart 1939 behoort te worden ontslagen als onderwijzeres aan de openbare school voor g.l.o. aan de Beetzlaan. Verzocht wordt hieraan tij dig gevolg te geven. vraagt of opnieuw een regeling moet wor den getroffen als bedoeld in art.79, 2e lid, laatste zin van het ambtenaren reglement ten aanzien van het wachtgeld toegekend aan den gewezen technisch ambtenaar le klasse bij gemeentewerken o o meur s verzoekt machtiging om over te kunnen gaan tot ieverpachting van de exploitatie van het tut het doester natuurbad behooren- de restaurant voor het badseizoen 1938 tegen een som van f.750.--; 2everpachting van het lokaal Voor verhuring enz. van badartikelen bij het Soester natuurbad voor de baaseizoens 1938 en 1939 tegen een som van f.250. per jaar. verzoeken aanbrenging van een behoor lijke straatverlichting der Sparrenlaan De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapoort uit bij schrijven dd.21 April 1938, no.1232. verzoekt een standplaats te mogen in nemen aan de halte iüeuweweg met een taxi. De Insp.v.Politie brengt hierom trent rapport uit bij schrijven van 21 April 193o. La.L.no.1253/4» bericht naar aanleiding van de apostillt van ued.Staten dd.3C Baart '38, nr.1291 '38, dat bij het raadsbesluit van 21 iiaart 1938 le afd.no.4807 inzake aankooj) van erfpachtsrecht en verkoop van grond aan D.van Amersfoort geen rekening is gehouden met den uitkoop ingevolge raadsbesluit van 20 Lei 1935» le afd.nof 3712. Geadviseerd wordt het raadsbesluit van 21 Laart 1938 te doen intrekken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 267