BESLISSING Aideeling en No. Aanmerkingen ely-van rt te res aan aan de an tij - Aan den Mini star van ündervsijs zal worden .medegedeeld dat het College voornemens is aan een en ander gevolg te geven terstond na ló September a.s., aangezien - ver- moedelijk theoretisch - de mogelijkheid bestaat dat we gens daling van het aantal leerlingen een leerkracht tegen 1 Januari a.s. op wachtgeld zal moeten komen. moet mor t.79, 2e aren- achtgeld isch ewerken Het College is van oordeel dat de iieer Heurs voldoende "bekend is met ae regeling thans geldende van jaar tot jaar en acht mitsdien een daartoe strekkend schrijven/^ //t/o aan den heer Meurs overbodig. Z kunnen tie van ehooren- en 1938 Je gevraagde machtiging- wordt verleend. Voor "bij het izoens f.250.— ehoor- rrenlaan omtrent April en ïn- t een hier om- van 21 apostill* nr .1291, an 21 e aankoof an grond ing is lge e afd.ncu dsbesluii kken. Adressanten zal worden medegedeeld, dat "bij een uitarei- ding der straatverlichting met hunne belangen rekening K zal worden gehouden. M 1y- Aan Timmer zal -..orden medegedeeld, aat dezerzijds tegen inwilliging van net verzoek geen bezwaar bestaat, doch aat van ae Hederlandsche Spoorwegen toestemming moet J worden verkre0en aldaar standplaats in te nemexi. Opge- merkt zal daarbij woruen dat zoodra deze toestemming is verleend aan ±5.en W. een verzoek moet worden Qeaaan om een vergunning tot exploitatie van taxi's. Aan den Raad zal een daartoe g edaan strekkend voorstel worden! V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 268