num mer 493 494 495 496 T.G.van den Ham ued.Staten der provincie Utrecht 497 Afzender of voorsteller 1 Datum J.J.heurs, Soest Af cu financiën Woningst»"Patrimonii- urn" te Soest 498 Dir.Gem. werken 500 Sir.Gem.werken Korte inhoud vraagt ook in de gelegenheid te worden gesteld tot inschrijving voor de werk zaamheden, verbonden aan de verbreeding van den Rijksweg. .Je mir.v.Gem.werken brengt hieromtrent advies uit bij schrijven dd.13 April 193Ö, no.965. adviseert de rente van debet-saldi door de woningbouwvereenigiugen en -stich tingen verschuldigd over het le lcw&rtaa 1 93§ te bepalen op 2/2 verzoekt op 30 April I938 ontslag te willen verleenen als ambtenaar belast m/d tenuitvoerlegging van dwangbevelen. deelen mede dat zij in beginsel geen bezwaar hebben te^en het raadsbesluit van 21 i.rt.19384e afd.ao.2l/599 tot wijziging van de gemeentebegrooting 1938 betreffende de verbetering van wo ningen der woningstichting "Ons Belang" en voorts dat zij het hen ingevolge art 52, 2e lid van de woningwet toegezonden raadsbesluit van 21 hrt.1938, no.82l voor kennisgeving hebben aangenomen, i'enslotte stellen zij het op prijs af schriften te mogen ontvangen van de ter' zake met het Rijk en de woningstichting "Ons Belang" gesloten overeenkomsten. zendt balans per 31 December 1937 en verlies- en winstrekening over 1937 alsmede een bijbehoorende toelichting 00 de balans toe. bericht dat z.i. geen bezwaar bestaat om het aan de l'erd.Huycklaan gelegen weiland, groot 6^10 k2 en &ad.bekend als sectie G nu.2176, 2178 en 2179 (alle ged.) van jaar tot jaar onder de gebruikelijke bepalingen te verhuren. rapporteert omtrent de door den Insp. v.Bouw- en Woningtoezicht gehouden be sprekingen met den heer kuyper, van leedestraat 3» alhier, inzake verfraai ing van zijn terrein en het terugplaat sen van de terreinafscheiding langs de van 'Je ede straat. af

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 269