X -Xa/S, 3/yr Afdeeling j A Aanmerkingen en No. iotdt om rexgoe- sn bil- ikening Besloten wordt het Bestuur mede te deelen, dat het College in beginsel tegen de inwilliging van het ver zoek geen bezwaar heeft. verstre i naar l wet- benoe- srceel ng en ieming ind ver- 4. izwaar >t wijz3 7, van: >82 8}. Besloten wordt als zoodanig op te geven de Heeren 4/ J.J.van Schadewijk en W.van der Velden- - Het verlof B voor perceel Stationsweg 4 wordt inge trokken. Van het schrijven van Ged.Staten is kennis genomen, terwijl den Raad zal worden voorgesteld het crediet voer de brandweergarage, hetwelk op de begrooting DXX* voor 1937 is uitgetrokken over te brengen op die voor 1938. anzien der terberj ing vai van h< er j.1. r te -Harte- rag var te te betoon steun- Dit op gror ne ziet tot hebben had, geener richt d gele- elegen- orden Aan adressant zal worden medegedeeld, dat deze aange+ XXX>" legenheid de aandacht van het College heeft, en dat zij met het bestuur van de Bouwvereeniging besprokenXpkX/^ isr Aldus wordt besloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 26