Afzender of voorsteller Datum num mer Korte inhoud 501 502 503 504 D irGem. w er ken Insp.Dir.Belas tingen te Baarn ïethouder Gasille Ver. Joestaijn deelt mede, dat door het R. II .Armbestuur van de Par.H.li.Petrus en Paulus en het R.H. Armbestuur van de Parv.d.Onbevl. aer H.Maagd Par iabeiden te Soest, niet voldaan is aan de aanschrijving dd. 6 December 1937» le afd.no.3258, inzake verbetering van woningen aan den Verl. IColonieweg geadviseerd wordt terzake een aanschrij ving te doen uitgaan. zendt opgaven van de nader geraamd op brengsten der ten bate dezer gemeente komende hoofdsom en opcenten der grond-* belasting en hoofdsom en opcenten der personeele belasting over het boekings tijdvak 1937/1938. voorgeno- deelt de vergadering mede, dat hij, in verband met de mondeling naar voren ge-t brachte bezwaren van den Inspecteur van de Volksgezondheid (Volkshuisves ting) t.a.v. het voornemen een geringe afwijking van het uitbreidingsplan toe te staan (conform de beslissing geno men in de vergadering van 8 April j.l.)| zulks naar aanleiding van den men bouw van een woonhuis op het ceel gronds gelegen aan de straat hoek ii'oorderweg door den heer Kogesteijn te den Jolder, een bezoek heeft gebracht aan notaris Römer te Baarn. notaris Römer heeft hem medege deeld, dat aan den heer Hogesteijn is gezegd, dat hij een strook gronds langs den II oord er weg aan de gemeente zal moe ten afstaan, moor den cauaidaat-notaris is echter bevestigd dat aan den heer per- Vredehof- Hogesteijn ook is medegedeeld dat hij conform het uitbreidingsplan, een stroc gronds moet afstaan ter afronding van den hoek Vredehofstraat-Poorderwe^. In overleö met notaris Römer vraagt de Wethouder machtiging deze aangelegen heid met den heer Hogesteijn te gaan bespreken na vooraf diens advocaat Lr. de neus, daarvan in kennis te hebben gesteld vraagt, door tusschenkomst van iSeth.de Bruijn, een directiekeet van Openbare Werken tijdelijk, gedurende de zomer maanden, op het kinderspeelterrein op het Hart, in bruikleen te mogen ont vangen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 271