1 Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 505 Voorzitter 506 u-em. ontvanger 507 Inspv.iolitie 5C8 Di ren. werken 509 Gemeente secretaris 510 Jir.-eu. v;er ken adviseert, in verband met de omstandig heid dat de gemeente met ingang van 1 Gctober 1937 is geplaatst in de 2e klas se van het Kijksbezoldigingsbesluit den naad voor te stellen, de salarissen van het gemeente-personeel daarmede in overeenstemrning te brengen, zulks met ingang van 1 Januari 1938» rapporteert omtrent de mogelijkheid de nieuw te benoemen deurwaarder tevens te belasten met werkzaamheden verbonden aan de controle der bevolking. legt een rapport over van den agent van politie LIeyer, inzake het verhoor van een 6-tal voormalige bewoners van per- ceelen van "Ons Belang". Op deze aangé- legenheid heeft betrekking net besluit van B.en da.12 April 1938» in de nü_ tulen opgenomen onder nr.430. bericht naar aanleiding van het schrij ven van E.v.Rijthoven, dat: 1. koop gevraagd wordt van een terrein gelegen aan den hoek kachtegaalweg- kerelweg. 2. H.v.d.Bout niet bereid is tot grond- ruiling, waardoor de voorgestelde ver kaveling (perceel 2 van het plan, niet kan worden uitgevoerd. deelt mede, dat Dr.Rupert hem telefo nisch heeft gevraagd of in deze gemeen te ook normen zijn gesteld in verband met de door hem te verrichten keuring van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer aan de openbare lagere school in de Kerkebuurt. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunningvergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 273