/Pt*. V <nW tandig- van 1 2e klas- uit, irissen! sde in a met 3iel de srens te aden ent van c van n per- aangé- 3sluit de no- schrij- errein eg- grond- e ver- niet lefo- gemeen- rband uring king lagere ver- eld van en. aldus wordt "besloten. hoewel het College niet afwijzend snaat tegenover heu voorstel van den Gemeente-ontvanger worat oesloten om voorloopig maatregelen te nemen tot aanwijzing van eer deurwaarder door in de plaatselijke oladen een desbe treffende oproeping te plaatsen. liet rapport geeft aan het College aanleiding het be stuur van de woningstichting "Ons Belang" mede te dee len, dat het optreden van den vertegenwoordiger de Git BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en niet altijd als correct kan worden geacht. Verzocht zal worden dezen daarop nob eens de aandacht te vesti ,en opdat moeilijkheden, zooals zich reeds hebben vootf ;edaan, in de toekomst worden vermeden. liet betreffende perceel Oronds zal in koop worden aan geboden tegen f.2.75 Per ^2. rt.an Br .hup er t zal worden medegedeeld, dat hij zich in bet onderhavige geval Kan laten bijstaan aoor een spe- cialist. nvenwel worat een rapport tegemoet gezieh, Iwaarin zijn zelfstandig oordeel is neergelegd. cJdU IV cJj- uelet op het advies van Bouw- en joningtoezicht da. 26 April 1938 nos.47, 41 en 48, wordt besloten de aan' vragen nos.1/1464» 2/462 en 2/464 in te willigen#

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 274