Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 511 512 515 514 515 516 517 51 C.C.A.Mook, Schou tenkampweg. administrateur "Zonnegloren" Soestt W .Kan R.K.Vereeniging to(t bestrijding der T .13. C"Herwonnen Levenskracht" geve tigd te Hoest, iNac tegaalweg 15 W'.van Asch, Lange Brinkweg 12, Hoest Gedeputeerde State G.v.d .Broek,Hoest-r kinist er van Binne landsclie Zaken. vestigt de aandacht op de verwaarloo- ing der beplanting langs den Schou tenkampweg vraagt toestemming tot het maken van een tijdelijke uitrit op de Soester- bergsciiestraaten wel voor den duur van den nieuwbouw aan het sanatorium De uirecteur van Gemeentewerken ad viseert het verzoek onder voorwaarde^ in te willigen. vraagt een onderhoud in verband met een ontvangen schrijven dd. 20 ouni 1955, 1e afd.no.5Ö10 inzake afstand van grond aan het 1e heeserlaantje. verzoekt toestemming tot het houden eener openbare inzameling van gelden miduels den verkoop van speldjes, teh behoeve dezer instelling, zulks op 11 Juni vanaf 12 uur en Zonuag 12 Ju ni 195Ö, tot 12 uur bij de K.K.kerken De inspecteur van politie adviseert tot inwilliging van het verzoek. verzoekt medewerking te verleenen toi het bouwen van een winkelhuis op per ceel sectie G.no-5455> gelegen aan de Beukenlaan, volgens overgelegde teekening De directeur van Gemeentewerken brengt afwijzend advies uit. vragen bericht naar aanleiding van de aanvrage van ae Wed.Verkerk om ha re tapvergunning geldende voor het perceel van weedestraat 1 over te schrijven ten name van haar zoon A.J. Verkerk vraagt toestemming tot het mogen in nemen van een standplaats met een ta xi bij de halte Soestdijk. je Inspecteur van Bolitie adviseert op dit verzoek afwijzend te beschik ken. zendt om advies een adres ud. 19 April 195Ö van Ii.de Jager te soesterberg b treffende de gunning der werkzaamhe den verbonden aan de verbetering der i-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 277