Volg num mer Afzender of voorstelier Datum Korte i n n o u 519 520 521 522 525 Gemeente-ontvangep van Soest Directeur-Generaa der PT'i te s-Gravenhags Nederlandsche Heif demaat schappij te Arnhem Directeur Gemeen- t e v/erken Minister van ninnèn- landsche Zaken. fieelt mede dat nog enkele posten betref' lende privaatrechtelijke inkomsten der gemeente openstaan welke ondanks daar toe aangewende pogingen niet konden woruen ingevorderd. Aangezien geen an dere middelen ter invordering te zijnen dienste staan verzoekt hij machtiging Om overleg te plegen met een gerechts deurwaarder teneinde zonaei vonnis tot invordering te komen. jleelt in antwoord oplet schrijven van [Burgemeester en wethouders dd. 2 April l9po meae, dat het niet mogelijk is tot tariefsverlaging voor de huistelefoon inrichting over te gaan. verzoekt een voorschot, groot /.1200,=, te mogen ontvangen ten behoeve van de werken welke in werkverschaffing voor rekening van den Hoogwelgeb.Heer ohr. t.b.Bosch van Drakensteijn te Lage Vuur- dche worden uitgevoerd. bieüt ter behanueling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. rengt in herinnering het slot van het dchrijven van Burgemeester en wethou ders dd. 7 Bebr.j.1. betreffende on- derhoudsnorm van woningwetwoningaa ping noodig voor gewoon onderhoud ten- je inde den Minister te kunnen antv/orir'">fl !op zijn vraag. hierna sluiting van de bespreking. onderhoud der woningen als onderdeel van de exploitatie der bezittingen ivan de zelfstandige vereeniging inlaat, toe Voorzitter verzoekt het bestuur met [betrekking tot het toezicht op den tim merman een andere regeling te willen overwegen, en verzoekt voorts het Col lege spoedig van bericht te dienen om trent de bepaling van het bedrag per wo-j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 279