Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud Dri?. Gem .werken komt op uitnoodiging van het College in de vergadering ter bespreking van de voorgestelde verbeteringen van het woningcomplex "Ons Belang" te S'berg. Be Voorzitter deelt mede dat het Colle ge onlangs een bespreking heeft gehad met het bestaar van "Ons Belang". Het College was in de veronderstellingdat het bestek en de voorwaarden geheel in overeenstemming waren met de wenschen van "Ons Belang", terwijl voorts veron dersteld werd, dat de begrooting door "Ons Belang" goedgekeurd was. Uit de gehouden besprekingen, hebben B.en W. begrepen, dat "ons Belang" de begroo ting niet gezien heeft, terwijl voorts geen voldoende overeenstemming zou zijn bereikt aangaande het bestek. B.en W. zijn nu van oordeel, dat men met "Ons Belang" tot overeenstemming had moeten komen en dat bedoelde vereeniging ook in kennis gesteld had moeten zijn met de begrooting. Weth.de Bruijn zegt dat "Ons Belang" B.en W. in den waan heeft gebracht dat het bestuur niet tevreden was met den gang van zaken, doordat te weinig con tact tusschen Gemeentewerken en het be stuur zou hebben plaats gehad. Voorts [heeft het bestuur beweerd, dat de heer Versluis, inspecteur der Volkshuisves ting, heeft gezegd, dat de werkzaamhe den zeer goed uitgevoerd konden worden onder toezicht van den opzichter der vereeniging, waarover de gemeente dan contröle kon uitoefenen. Be Directeur deelt mede, dat de verbe tering der woningen van "Ons Belang" verleden Jaar Juli aan de orde werd ge steld. Aangezien Gemeentewerken met zeer veel werk was belast, kon deze zi niet behandeld worden door het personeel van den dienst, doch daarvoor werd de heer Dorlas aangenomen. Toen hebben eenige besprekingen plaats gehad met helt bestuur, en wel ter plaatse van het won ningcomplex. Later zijn besprekingen ge voerd met den heer Versluis en het be stuur in een der woningen op het Sinne- maplein omtrent de aan te brengen ver- [beteringen. Met verschillende wenschen van het bestuur en de opmerkingen van [den heer Versluis werd rekening gehou den, waarna door den heer Dorlas een staat

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 27